Jak wskazują badania, żyjemy w dobie coraz większego niedoboru talentów i ogromnego niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy. Poszukiwania kompetentnych pracowników kończą się niepowodzeniem już dla co trzeciego z zapytanych pracodawców. Dlatego tak ważny dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy proces, warto powierzyć ekspertom.

.

Search & Selection

Szanujemy czas naszych Klientów i oszczędzamy ich pieniądze. Od momentu zgłoszenia wakatu i określenia budżetu przeznaczonego na utworzenie nowego stanowiska pracy, przejmujemy od Klientów wszystkie działania rekrutacyjne, lub poszczególne ich etapy, dbając o to, aby swoją atencję mogli skierować na realizowanie celów głównej działalności firmy. Określamy profil stanowiska i niezbędne kompetencje, jakie kandydat powinien posiadać. Redagujemy oferty pracy, dobieramy właściwą metodę poszukiwań i prowadzimy na zlecenie Klienta preselekcję aplikacji. Sprawdzamy referencje wyselekcjonowanych kandydatów, spełniających założone kryteria.

W zależności od specyfiki wakatu, korzystamy z tradycyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych, wewnętrznej bazy kandydatów lub sprawdzamy, czy stanowisko możemy obsadzić poprzez rekrutację wewnątrz firmy. Tworzymy Ośrodki Oceny i Rozwoju, które pozwalają nam trafnie zdiagnozować predyspozycje pozyskanych kandydatów, a naszym Klientom pomagają podjąć właściwą decyzję o awansie lub przesunięciu wewnątrz firmy.

Współpracują z nami specjaliści z wielu dziedzin zarządzania personelem, dzięki czemu możemy zaoferować naszym Klientom kompletne i rozległe wsparcie, we wszystkich obszarach, w których występują braki. Jesteśmy w stanie trafnie rozpoznać luki w strukturze organizacyjnej firmy i zaproponować konkretne rozwiązania zmierzające do ich wypełnienia.

.

Interim HR Management

W przypadku braku odpowiednio przeszkolonej kadry wewnątrz firmy, lub braku dostępu do odpowiednich narzędzi, wspieramy naszych Klientów doraźnie, realizując konkretne projekty w ramach Interim HR Managementu. Funkcje zarządcze HR przejmują nasi eksperci z najdłuższym stażem i największym doświadczeniem pracy w branży HR. Forma i zakres działań Interim HR Managera, zależne są od zapotrzebowania Klienta. Oferujemy czasowy i zadaniowy outsourcing funkcji HR. Podejmujemy działania zmierzające do osiągnięcia konkretnego, krótkoterminowego celu biznesowego, wypełniając lukę w trakcie realizacji ważnego projektu, przerastającego aktualne możliwości kompetencyjne lub kadrowe Klienta. Dla Klientów zatrudniających małą ilość pracowników, realizujemy wybrane funkcje HR długoterminowo, podczas tymczasowej nieobecności stałego pracownika, lub gdy założony przez Klienta budżet nie zakłada zatrudnienia HR Managera na stałe. Wiedza i doświadczenie Interim HR Managera są ogromnym wsparciem m.in. w celu:

  • uporządkowania lub zbudowania nowej struktury organizacyjnej firmy;
  • zaplanowania potrzeb kadrowych i przeprowadzenia rekrutacji;
  • podjęcia działań na rzecz rozwoju pracowników, zespołów czy działów;
  • stworzenia i wdrożenia procedur efektywnej współpracy oraz zbudowania kanałów komunikacji wewnętrznej;
  • przeprowadzenia nadzoru nad działami kadr oraz controllingu personalnego.
.

AC / DC

Nasi Klienci powierzają nam ocenę wiedzy, predyspozycji, umiejętności i postaw zarówno kandydatów, podczas rekrutacji, jak i pracowników już zatrudnionych w firmie. Sprawdzamy gotowość do objęcia nowych obowiązków.

Podczas Assessment Center, inaczej zwanym Ośrodkiem Oceny, poddajemy pracowników lub kandydatów, serii indywidualnych oraz grupowych ćwiczeń i testów, za pomocą których badamy ich przygotowanie do zadań, których realizacji oczekuje się na nowym stanowisku pracy. Doświadczeni asesorzy obserwują kandydatów oraz poddają ich działania ocenie, aby wyselekcjonować tych, których kompetencje predysponują do objęcia stanowiska, na jakie Klient zgłasza zapotrzebowanie. Poddajemy próbie kompetencje zatrudnionych już pracowników, wskazujemy ich High Potential, wyznaczamy ścieżki dalszego rozwoju, rekomendujemy gotowych do natychmiastowego przesunięcia na inne stanowisko lub awansu wewnątrz firmy.

Development Center, czyli Ośrodki Rozwoju, budowane są wewnątrz firmy, a ich celem jest wyłonienie i rozwój predyspozycji pracowników już zatrudnionych w firmie. Trafna ocena ekspercka jest cennym wsparciem w planowaniu ścieżek karier wewnątrz firmy i optymalizuje procesy decyzyjne w polityce personalnej firmy. Tworząc ośrodki Assesment i Development Center wewnątrz firmy, wzmacniamy pożądane postawy i kompetencje pracowników, a działania te mają nie tylko niebagatelny wpływ na aktualne funkcjonowanie firmy poprzez motywację pracowników i podniesienie efektywności zespołów, ale pozwalają również wyłonić przyszłych liderów oraz przygotować odpowiednich pracowników do objęcia stanowisk nieszablonowych, co wpływa na spadek rotacji pracowników w firmie. Na podstawie wyników przeprowadzonych testów, przygotowujemy indywidualne programy szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników.

.

Szkolenia i Warsztaty

Organizowane przez nas szkolenia i warsztaty, są zawsze odpowiedzią na realne zapotrzebowanie Klienta. Każdy program szkoleniowy budujemy z myślą o konkretnym celu, dopasowujemy do polityki personalnej, tradycji i wartości firmy. Identyfikujemy braki kompetencyjne i wspieramy Naszych Klientów w doborze właściwej ścieżki rozwoju. Wzmacniamy motywację do wydajnej pracy i rozwijamy zdolności interpersonalne specjalistów z różnych branż. Budujemy zaangażowanie zespołów projektowych i sprzedażowych, co przekłada się na ich wydajność. Oceniamy i wspieramy rozwój ról strategicznych dla poprawy współpracy w grupie, wprowadzamy elementy zdrowej rywalizacji. Rozwijamy umiejętności pracowników działów personalnych, systematyzujemy wiedzę, przygotowujemy konsultantów do przeprowadzania procesów rekrutacji i selekcji. Szkolimy liderów, managerów, członków zarządu. Przekazujemy praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz planowania i monitorowania procesów w firmie.

.

Planowanie kariery

Dla Naszych Kandydatów jesteśmy partnerami, otaczamy ich profesjonalnym wsparciem i towarzyszymy na różnych etapach ścieżki zawodowej. Podążamy drogą ich aspiracji, rozwijamy predyspozycje i wzmacniamy słabe strony, nadając właściwy kierunek ich karierze. Przygotowujemy do zadań, jakie mogą ich czekać na kolejnych etapach procesów rekrutacyjnych, pomagamy w kreowaniu wizerunku i rozwijaniu umiejętności autoprezentacyjnych. Prowadzimy rozmowy oceniające, realizujemy programy motywacyjne, przygotowujemy do zmiany i przystosowania się do nowego środowiska pracy. Prowadzimy także działania informacyjne: przekazujemy aktualną wiedzę na temat trendów i prognoz dotyczących rynku pracy w Polsce czy w określonym regionie.